Title Image
Image graphic

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT DE VILADELLLIBRE.CAT, SCP

Responsable: VILADELLLIBRE.CAT, SCP

Finalitat: Prestar els serveis oferts a través de la web o atendre altres tipus de relacions que puguin sorgir amb VILADELLLIBRE.CAT, SCP com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l’usuari realitzi mitjançant la web.

Legitimació: Consentiment de l’interessat segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 i l’LOPDGDD 3/2018.

Destinataris: Fitxer intern automatitzat de VILADELLLIBRE.CAT, SCP i tercers per al desenvolupament, manteniment i control de la relació jurídica que s’estableixi quan hi hagi autorització legal per a l’usuari per fer-ho.

Drets: Accés, rectificació, cessió, oposició i dret a l’oblit.

Informació addicional: Podeu obtenir tota la informació addicional i detallada que preciseu sobre el tractament i la protecció de les vostres dades personals en la nostra Política de Privacitat.

1. RECOLLIDA, TRACTAMENT I ÚS DE LES DADES PERSONALS A LA WEB

Partint del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals (LOPDGDD), us informem que per fer ús d’alguns dels serveis que us ofereix la nostra web, pot ser necessari que ens subministreu determinades dades de caràcter personal que seran incorporades en fitxers automatitzats.

Complint amb les noves disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del PE i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE, us informem que el responsable del tractament de les dades és:

Nom de l’Empresa: VILADELLLIBRE.CAT, SCP
CIF: J-66532797
Domicili: La Perla, 22 local 2. 08012 Barcelona
Telèfon: 934 861 941
Correu electrònic: info@viladelllibre.cat
Nom de la web: www.viladelllibre.cat

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte de possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, com també sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho posant-vos en contacte amb l’empresa a través de qualsevol dels mitjans indicats anteriorment.

Els continguts del lloc web tenen com a finalitat informar els usuaris dels serveis oferts per l’empresa com a conseqüència de les sol·licituds, gestions o tràmits que l’usuari realitzi mitjançant la web. Les dades objecte de tractament seran aquelles que ens faciliteu a través del formulari que en cada moment contingui la pàgina o a través dels correus electrònics que l’usuari enviï a l’adreça de correu electrònic identificada en la mateixa, com també aquelles altres que es generin durant el manteniment de la relació corresponent.

Tots els camps que poden aparèixer assenyalats com a obligatoris en el formulari hauran de ser omplerts necessàriament, de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la vostra sol·licitud o prestar-vos els serveis corresponents.

Addicionalment, durant aquesta recollida de dades, és possible que se sol·liciti el vostre consentiment per a una altra sèrie de finalitats que no guarden una relació directa amb el servei o la relació corresponent. En el cas que no estigueu d’acord amb aquests tractaments addicionals, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic.

Sol·licitants d’informació: Les dades personals utilitzades en aquests casos procedeixen del propi interessat, el qual les proporciona a l’empresa en completar el formulari de contacte contingut en el lloc web, en efectuar una trucada telefònica, o en enviar un correu electrònic.

Aquestes dades s’utilitzen amb la finalitat de resoldre les consultes i proporcionar informació a aquells que ho demanin o ho autoritzin expressament, principalment per mitjà del correu electrònic.

La persona que accedeixi a aquest lloc web (d’ara endavant, l’Usuari) assegura que té l’edat mínima legal establerta pel Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (14 anys) o per la normativa nacional que li sigui d’aplicació per atorgar el consentiment en relació amb els Serveis de la Societat de la Informació.

Mitjançant l’accés a aquest lloc web, l’usuari accepta expressament totes les clàusules de la seva informació legal, d’aquesta política de privacitat i de la seva política de cookies, com també de totes aquelles condicions particulars recollides per a la utilització de determinats serveis. En cas de no acceptar alguna de les esmentades clàusules, l’usuari s’haurà d’abstenir d’accedir a aquest lloc web.

A l’accedir l’usuari als possibles comptes de l’empresa a les xarxes socials accepta el tractament de les seves dades personals per part de les mateixes segons les seves polítiques de privacitat.

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

2.1. Amb quina finalitat tractarem les vostres dades personals?

En aquesta empresa tractarem les vostres dades personals, recaptades a través del lloc web, amb les següents finalitats:

 • Enviament d’informació sol·licitada a través del formulari de contacte disposat en el lloc web per a la finalitat de sol·licitar qualsevol tipus de consulta relacionada amb els productes o serveis que presta l’empresa.
 • Analitzar el perfil de l’usuari amb el motiu d’optimitzar, mesurar i personalitzar l’ús del lloc web.
 • Recollida de dades i currículum vitae de persones interessades a participar en els processes de selecció de personal per a la contractació de treballadors a l’empresa.
 • Remetre butlletins d’informació, com també de comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de l’empresa.

Així mateix, us recordem que podeu oposar-vos a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, adreçant-vos a l’empresa per correu postal o per correu electrònic.

Els camps d’aquests registres són de complimentació obligatòria i és impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

2.2. Per quant de temps es conserven les dades personals recaptades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre se’n gestiona la comunicació i/o no se’n sol·liciti la supressió i durant el temps mínim necessari per complir amb les obligacions legals o es poguessin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

3. LEGITIMACIÓ

El tractament de les vostres dades es realitza amb les següents bases jurídiques que el legitimen:

 • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre que us informem posant a la vostra disposició la present política de privacitat, que després de la seva lectura, en cas d’estar-hi conforme, podeu acceptar mitjançant una declaració o una clara acció formativa, com el marcat d’una casella que es pot disposar per a l’efecte.

En cas que no ens faciliteu les dades o ho feu de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la vostra sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-vos la informació sol·licitada o portar a terme la contractació dels serveis.

4. GARANTIA

L’Usuari garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades personals a l’empresa.

5. CONSERVACIÓ DE DADES

Les vostres dades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals mentre no se’n sol·liciti el cessament o durant el temps necessari per a la realització de les finalitats necessàries per a les quals van ser recaptades.

6. DESTINATARIS

Les vostres dades seran conservades sota estrictes mesures de seguretat que en garanteixin la confidencialitat i la seguretat. De la mateixa manera, només seran cedides a les entitats per a les següents finalitats:

 • Entitats i proveïdors que presten serveis a l’empresa per a la correcta realització d’aquests Aquestes entitats i proveïdors es troben degudament acreditats i signen amb nosaltres el corresponent contracte de tractament de dades en compliment de la normativa de protecció de dades vigent.
 • Organismes i entitats oficials en compliment de les normatives i lleis vigents.

Qualsevol transferència internacional de dades a l’usar aplicacions americanes estarà adherida al conveni Privacy Shield, que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat.

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a l’empresa, llevat dels casos anteriorment descrits, excepte obligació legal o autorització prèvia.

7. DRETS

Com a interessat que ens heu proporcionat les vostres dades personals, teniu ple dret per exercir els següents drets que la normativa en matèria de protecció de dades us reconeix, conforme al previst en la mateixa:

 • Dret d’ACCÉS a les vostres dades personals.
 • Drets de sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les dades inexactes.
 • Dret de sol·licitar-ne la IMPRESSIÓ quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT de les vostres dades i, en aquest cas, únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercir el seu dret d’OPOSICIÓ al tractament de les seves dades. Deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu sol·licitar el vostre dret a la PORTABILITAT de les dades.

Podreu exercir aquests drets o sol·licitar informació addicional presentant còpia d’un document identificatiu i exposant breument el vostre cas i el dret que voleu exercir, mitjançant carta adreçada a l’empresa i a l’adreça postal indicada anteriorment, o a través de l’adreça de correu electrònic de l’empresa.

A més, en cas que s’hagi vulnerat qualsevol dels seus drets, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), al C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o a través de la seu electrònica de l’AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/.

8. DURADA I MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’empresa es reserva el dret a modificar, totalment o parcialment, la present Política de Privacitat, publicant els canvis en el lloc web. Així mateix, podrà efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes, i pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta, com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats. En conseqüència, s’entendran com a vigents, les condicions generals/polítiques que estiguin publicades en el moment en el qual l’usuari hi accedeixi i haurà de llegir- les periòdicament.

Independentment del que s’ha disposat, l’empresa podrà donar per acabat, suspendre i interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir-ne cap indemnització.